English
 
   
Münih Kronotip Anketi Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Şengül ERDOĞAN, Habibe K. ÜÇPUNAR, Banu CANGÖZ TAVAT
2022 33(4): 274-279
DOI: 10.5080/u26079
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Sabahçıl-Akşamcıl Anketi (SAA) kronotip belirlerken en yaygın
kullanılan araçtır. İş ve tatil günlerindeki farklı uyku davranışlarına
odaklanan Münih Kronotip Anketi (MKA) SAA’ya alternatif bir ölçüm
aracı olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, MKA’nın sağlıklı Türk
genç yetişkin örneklemi için Türkçe uyarlama ve geçerlik ve güvenilirlik
çalışmasını yapmaktır.
Yöntem: Çalışma, Hacettepe Üniversitesi’nden 18-30 yaş (Ort=20,72,
SS=2,33) arasında toplam 214 (161 Kadın, 53 Erkek) gönüllü ve
sağlıklı yetişkinle yürütülmüştür. Çalışmada, MKA’nın Türkçe formu
geliştirilmiş ve SAA ile ilişkisi incelenmiştir. MKA test tekrar test
güvenilirliği için, ilk uygulamadan 4 ay sonra 25 (19 Kadın, 6 Erkek)
katılımcıya tekrar uygulanmıştır.
Bulgular: MKA-TR’nin test tekrar test güvenilirlik katsayısı r=0,643
(p<0,05) olarak bulunmuştur. Geçerlik ve güvenilirlik bulguları MKA
ile SAA puanları arasında negatif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir
ilişki olduğunu göstermektedir (r=-0,627; p<0,001).
Sonuç: MKA-TR’nin sağlıklı Türk genç yetişkin örnekleminde kronotip
belirlerken kullanılabilecek pratik, kullanışlı, geçerli ve güvenilir bir
ölçüm aracı olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Münih Kronotip Anketi, kronotip, geçerlik,
güvenilirlik, uyku

Seres Yazılım