English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Kabul Edilen Makaleler

Başlık Makale Tipi DOI PDF Kabul Tarihi
RUH SAĞLIĞI VE COVID-19 PANDEMİSİ: DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR KONU; UYUM BOZUKLUĞU VE PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER Editorial 10.5080/u25625 [TR] PDF
Mayıs 15, 2020
İlişki Niteliği Ölçeği–Yas Versiyonu ile Yas ve Suçluluk Ölçeği -Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Araştırma Yazısı 10.5080/u26027 [TR] PDF
Aralık 29, 2020
Münih Kronotip Anketi Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u26079 [TR] PDF
Ocak 16, 2021
Massachusetts Genel Hastane Saç/Kıl Yolma Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25864 [TR] PDF
Şubat 01, 2021
Şizofreni ve İkiuçlu Duygudurum Bozukluğunun Akut Hastalık Döneminde Düşünce Süreci Bozukluklarının Karşılaştırılması Araştırma Yazısı 10.5080/u25886 [TR] PDF
Şubat 01, 2021
Zihinselleştirme Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25692 [TR] PDF
Mart 24, 2021
PsiNorm: Nöropsikolojik test verilerinin değerlendirilmesi, rapor hazırlanması ve arşivlenmesi için hızlı ve etkin bir açık yazılım Araştırma Yazısı 10.5080/u26267 [TR] PDF
Nisan 30, 2021
Şizofreniye Yönelik Türkçe Twitter İletilerin Nitel ve Yapay Zekâ Temelli Duygu Çözümlemesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26402 [TR] PDF
Mayıs 26, 2021
İnternet Bağımlılığı ve Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Duygu Düzenleme ve Sosyal Biliş Açısından İncelenmesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26072 [TR] PDF
Mayıs 31, 2021
Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesinde İntihar Girişimlerinde Pestisit Kullanma Durumu Araştırma Yazısı 10.5080/u26347 [TR] PDF
Haziran 11, 2021
Şizofreni Hastalarında, Bipolar ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Basit İnflamasyon Belirteçlerinin ve Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26248 [TR] PDF
Haziran 28, 2021
Effect of CBT on Metacognitive Beliefs in Depressive Disorders Research Article Temmuz 22, 2021
Beden Odaklı Tekrarlayıcı Davranış Bozuklukları: Davranış Modelleri ve Nörobiyolojik Mekanizmalar Gözden Geçirme Yazısı 10.5080/u26213 [TR] PDF
Ağustos 01, 2021
Safety profile of use of aripiprazole during pregnancy and lactation. Report of 2 cases. Case Study Ağustos 10, 2021
Şizofreni ve Bipolar Afektif Bozukluk I Gruplarında, Zihin Kuramının Nörobilişsel İşlevler ve Düşünce-Dil Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26401 [TR] PDF
Ağustos 27, 2021
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Sosyal Fobi Komorbiditesinde Ebeveyn Tutumları ve Bağlanma Biçimleri Açısından Farklılık Var mıdır? Araştırma Yazısı 10.5080/u26580 [TR] PDF
Eylül 14, 2021
Mizaç ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü Araştırma Yazısı 10.5080/u26316 [TR] PDF
Eylül 27, 2021
COVID-19 Küresel Salgını ve İlgili Tedbirlerin Çocuklar, Gençler ve Ebeveynler Üzerindeki Psikolojik Etkilerine Dair Çalışmaların Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme Yazısı Ekim 11, 2021
Tutuklu/Hükümlü Anneler ve Yanlarında Kalan Çocukları Arasındaki Bağlanmanın Nesiller Arası Aktarımı Araştırma Yazısı Ekim 26, 2021
BAĞLANMA TEMELLİ ZİHİNSEL TEMSİLLER ÖLÇEĞİ (BTZTÖ): ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLMİŞ ÖZGÜN BİR BAĞLANMA ÖLÇEĞİ Araştırma Yazısı Kasım 17, 2021
İlk Atak Major Depresyon Hastalarında İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçleri ile Tedavi Yanıtı İlişkisinin İncelenmesi: Bir İzlem Çalışması Araştırma Yazısı Kasım 17, 2021
Ruh Sağlığı İyileşme Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Kasım 19, 2021
COVID-19 PANDEMİSİNİN PSİKİYATRİK HASTALARIN ACİL SERVİS BAŞVURULARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Araştırma Yazısı Kasım 19, 2021
Salgında Ceza İnfaz Sistemine Psikososyal Bakış Ve Öneriler: Türkiye Örneği Mektup Aralık 08, 2021
Hafif Davranışsal Bozulma: Demans Öncülü Yeni Bir Sendrom Gözden Geçirme Yazısı 10.5080/u26980 [TR] PDF
Ocak 24, 2022
Katatonik Şizofreni Hastasında EKT Sonrası Ortaya Çıkan Geçici Ateş Yanıtı: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Ocak 26, 2022
Klozapine bağlı gelişen obsesif-kompulsif semptomlar ve klonazepam ile tedavisi: riskler ve gerekçeler Olgu Sunumu Şubat 04, 2022
Pathways of care for mental illnesses in conflict zones: A cross-sectional study from Kashmir, India Research Article Şubat 12, 2022
Kudüs Sendromuna Tekrar Bakış: Mekke Ziyareti Sırasında Kudüs Sendromuna Benzer Belirtilerle Başvuran Bir Olgu Olgu Sunumu 10.5080/u26966 [TR] PDF
Mart 09, 2022
Çocuğa ve Erişkine Yönelik Tecavüz Suçu Nedeniyle Ceza Sorumluluğu Değerlendirilen Kişilerin Klinik Özelliklerinin, Toplumsal Cinsiyet Algılarının ve Tecavüze İlişkin İnançlarının Karşılaştırılması Araştırma Yazısı Mart 14, 2022
Gerçek Çevre Temelli Sanal Gerçeklik Psikososyal Tedavisi Şizofreni Hastalarının Sosyal İşlevlerinin Artmasına Yardımcı Olabilir: Bir Ön Çalışma Araştırma Yazısı Mart 30, 2022
Sağlık Anksiyetesi Hakkında Üstbilişsel İnanışlar Ölçeği (ÜBÖ-SA) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Nisan 04, 2022
Bush Francis Katatoni Değerlendirme ve KANNER Katatoni Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u27064 [TR] PDF
Nisan 06, 2022
Esrar ve Sentetik Kannabinoidler Nörobilişsel İşlevleri Nasıl Etkiler? Araştırma Yazısı Nisan 13, 2022
ŞİZOFRENİ HASTA VE YAKINLARIYLA YAPILAN SANATLA TERAPİ VE RUHSAL TOPLUMSAL BECERİ EĞİTİMİNİN HASTALIK BELİRTİLERİ VE SOSYAL İŞLEVSELLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Araştırma Yazısı Nisan 20, 2022
Çocuk ve Ergenlerde Borderline Kişilik Özelliklerinin Gelişiminde Etyopatogenez Gözden Geçirme Yazısı Nisan 25, 2022
Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği-Bakım Veren Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Nisan 29, 2022
Lityum Nörotoksisitesine İkincil Gelişen Katatoni Vakası: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu Mayıs 05, 2022
ERGENLERDE NADİR BIR PSİKOTİK BELİRTİ OLARAK HOMİSİDAL DÜŞÜNCELER: OLGU SUNUMU VE GÖZDEN GEÇİRME Olgu Sunumu Mayıs 05, 2022
Şizofreni Tanılı Hastalarda Serum HMGB1 ve Beclin 1 Düzeyleri Araştırma Yazısı Mayıs 06, 2022
Bariatrik Cerrahi Aday Hastalarının Çocukluk Çağı Travmaları ile Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı Mayıs 16, 2022
Yeme Bozukluğu-15: Klinik ve klinik olmayan örneklemler için Türkçe versiyonun faktör yapısı, psikometrik özellikleri, geçerliği ve güvenilirliği Araştırma Yazısı Mayıs 24, 2022
Yaşlanmanın yüz ve isim tanıma üzerindeki etkisi: bir fMRG çalışması. Araştırma Yazısı Mayıs 25, 2022
BEHÇET HASTALARINDA RUHSAL BELİRTİLER VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Araştırma Yazısı Haziran 03, 2022
COVID-19 hastasında nöroleptik malin sendrom: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu Haziran 07, 2022
DSM-5 Madde Kullanımı Ölçeğinin Türkçe Formu'nun Güvenilirliği ve Geçerliliği Araştırma Yazısı Haziran 27, 2022
Naltrekson Implant Sonrası Gelişen Bilinç Kaybı: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Haziran 30, 2022
Olgu Sunumu: İkinci Dereceden Görme Kontrast Duyarlılığında Tourette Sendromu Değişiklikleri Olgu Sunumu Temmuz 18, 2022
Ergenlerdeki Madde Kullanım Bozukluğunun Tedavisinde Sorun Çözme Terapisinin Etkisi Araştırma Yazısı Temmuz 27, 2022
Ankara'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmasını engelleyen faktörler Araştırma Yazısı Ağustos 01, 2022
Sosyal Kaygı Belirtilerinin Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Açısından İncelenmesi: Farkındalık ve Öz-Şefkatin Aracı Rolü Araştırma Yazısı Ağustos 09, 2022
Yalnızlık ve özkıyım davranışı arasındaki ilişki: Kapsam belirleme gözden geçirmesi Gözden Geçirme Yazısı Ağustos 12, 2022
Çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalmanın kadın cinsel işlevi ve cinsel sıkıntısı üzerine etkisi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz Gözden Geçirme Yazısı Ağustos 22, 2022
Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sırasında Cinsel İşlevlerin Cinsiyet ve Cinsel Yönelime Göre Değerlendirilmesi: Ulusal Çevrim İçi Anket Çalışması Araştırma Yazısı Ağustos 22, 2022
İşbirliğine dayalı, entegre bir ruh sağlığı yaklaşımı: “Kademeli Bakım Modeli” Mektup Eylül 09, 2022