English
 
   
Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesinde İntihar Girişimlerinde Pestisit Kullanma Durumu

Ersin NAZLICAN, Burak METE, Nezihat Rana DİŞEL, Lut TAMAM
2022 33(4): 248-254
DOI: 10.5080/u26347
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Yaygın kullanım alanları ile paralel olarak, kullanım sırasında
koruyucu giysi ve maske kullanmamak, bilinçsiz tüketim gibi nedenler
ve intihar amaçlı alıma bağlı olarak toplumda pestisit zehirlenmeleri
ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışma ile acil servisine pestisit zehirlenmesi
ile başvuran olguların incelenmesi, intihar vakalarının payının tespit
edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma 2014-2018 yılları arasında acil servisine pestisit
ve rodentisit zehirlenme sebebi ile başvuran 234 hastanın dosyaları
üzerinden yapılmış retrospektif kayıt araştırmasıdır. Hastalar
sosyodemografik özellikler, madde türü, prognoz, kaza/intihar olma
durumları açısından karşılaştırıldı. Verilerin analizinde Ki-kare testi,
Binary lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Zehirlenme nedeni ile en çok başvuru yapılan madde
organofosfatlar ikinci sırada ise fare zehri yer almaktadır. Akut
zehirlenme olgularının %38’i intihar girişimidir. Zehirlenmelerde
erkeklerde kazanın, kadınlarda intihar girişiminin ön planda olduğu
bulunmuştur. Bütün akut zehirlenme olgularında ölüm oranı %4,7 iken
intihar amaçlı olan zehirlenmelerde ölüm oranı %5,6’dır. Psikiyatrik
hastalığı olan kişilerde zehirlenmenin intihar girişimi olma 28 kat riski
daha yüksektir. Akut pestisit zehirlenmelerindeki en sık komorbid
psikiyatrik bozukluklar anksiyete ve depresyondur.
Sonuç: Pestisit ve rodentisit zehirlenmelerinin önemli bir kısmı
intihar girişimidir. Kadınlarda intihar girişimi ön plandadır ve ölüm
hızları psikiyatrik hastalığı olanlarda daha fazladır. Pestisitlerin kolay
ulaşılabilirliğinin önlenmesi tavsiye edilebilir.
Anahtar Sözcükler: Pestisitler, rodentisitler, intihar