English
 
   
Bariatrik Cerrahi Aday Hastalarının Çocukluk Çağı Travmaları ile Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişki

Ziya BERBEROĞLU,Çiçek HOCAOĞLU
2024 35(2): 116-126
DOI: 10.5080/u26831
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bariatrik cerrahi (BC) öncesi aday hastaların psikiyatrik
değerlendirmesi tedavinin başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Bu
çalışmada BC için başvuran bireylerin çocukluk çağı travmaları (ÇÇT)
ile bedeninden memnuniyet, benlik saygısı ve yeme tutumları arasındaki
ilişkinin incelemesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 57 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 87 BC adayı
hasta dahil edilmiştir. Veri toplama araçları olarak Sosyodemografik
Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ), Beden Algısı
Ölçeği (BAÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Yeme
Tutumu Testi (YTT-40) kullanılmıştır.
Bulgular: Olguların %47,1’inde ÇÇT’sı saptanmıştır. RBSÖ (t=3,296;
p<0,01) ve BAÖ (t=3,267; p<0,01) puanları ÇÇT’sı olanlarda anlamlı
düzeyde daha yüksek olarak belirlenmiştir. YTT-40 ile ÇÇTÖcinsel
istismar (CİS) alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki
bulunmuştur (r=0,570; p<0,01). ÇÇTÖ tüm alt boyutları ile RBSÖ
arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. ÇÇTÖ-fiziksel ihmal (FİH),
duygusal ihmal (DİH) ve duygusal istismar (DİS) alt boyutlarıyla BAÖ
arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca, ÇÇTÖ toplam puanının
RBSÖ (β=-4,432; p<0,001) ve BAÖ (β=-3,700; p<0,001) puanlarını
anlamlı düzeyde negatif yönlü yordadığı belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda ÇÇT’sı olanların bedenlerinden hoşnutsuz
oldukları ve daha düşük benlik saygısına sahip oldukları sonuçları
elde edilmiştir. BC öncesi olguların psikolojik değerlendirilmesinde
ÇÇT’sının sorgulanması obezite etiyolojisinin anlaşılmasına katkı
sunabilir ve BC sonrası izlemin planlanmasında önemli bir rol
oynayabilir.
Anahtar Sözcükler: Bariatrik Cerrahi, Beden Algısı, Benlik Saygısı

Seres Yazılım