English
 
   
Şizofreni Hasta ve Yakınlarıyla Yapılan Sanatla Terapi ve Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitiminin Hastalık Belirtileri ve Sosyal İşlevsellik Üzerine Etkileri

Aslı SARANDÖL,Rümeysa Ayşe GÜLLÜLÜ,İlknur KİRAZ AVCI, Eralp TÜRK,Salih Saygın EKER
2024 35(2): 102-115
DOI: 10.5080/u26773
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Antipsikotiklerin şizofrenide birinci basamak tedaviyi
oluşturmalarına rağmen; negatif belirtiler üzerindeki etkileri kısıtlıdır.
Şizofreni tedavisinde en uygun yaklaşım, ilaç tedavisinin çeşitli ruhsal
ve toplumsal iyileştirici girişim ve yöntemlerle bütünleştirilmesidir. Bu
çalışmada, şizofreni tedavisinde, sanatla terapi ve Ruhsal Toplumsal
Beceri Eğitimi (RUTBE) uygulamasının etkilerinin değerlendirilmesi
ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya DSM-5’e göre şizofreni tanısı almış toplam 15
hasta ve 12 hasta yakını dahil edilmiştir. Hastalar rastgele olarak 2
gruba ayrılmış; 7’si sanatla terapi, 8’i şizofrenide RUTBE programına
alınmıştır. Sanatla terapi ve RUTBE uygulamaları 17 hafta boyunca,
haftada bir defa, 90 dakikalık oturumlar şeklinde yapılmıştır. Hastalara
Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Sosyal İşlevsellik Ölçeği
(SİÖ), Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği, İma Testi ve Beklenmedik
Sonuçlar Testi; hasta yakınlarına ise Beck Depresyon Ölçeği, Beck
Anksiyete Ölçeği ve Zarit Bakıcı Yük Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Sanatla terapi ve RUTBE grup çalışmaları başlangıcı ve
bitiminde iki grubun ölçek puanları karşılaştırıldığında, her iki grubun
PANSS negatif belirtiler, PANSS genel psikopatoloji, SİÖ öncül sosyal
etkinlikler, SİÖ boş zamanları değerlendirme; sadece sanatla terapi
grubunda ise ek olarak SİÖ sosyal çekilme puanlarında anlamlı düşüş
saptanmıştır. PANSS negatif belirtiler alt ölçeğinde sanatla terapi
grubunda, pasif biçimde kendini çekme, soyut düşünme güçlüğü,
konuşmanın kendiliğinden ve akıcılığının kaybı, stereotipik düşünme;
RUTBE grubunda ise sadece soyut düşünme güçlüğü puanları anlamlı
düzeyde düşük bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada, sanatla terapi ve RUTBE’nin, şizofrenide sosyal
ve bilişsel işlevsellikte azalma gibi negatif belirtilerin iyileşmesinde
olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Şizofreni, Sanat Terapisi, Grup Terapileri, Sosyal
İşlevsellik, Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi

Seres Yazılım