English
 
   
Suriye Kökenli Sığınmacıların Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşmasını Engelleyen Etmenler: Karma Yöntemli Bir Çalışma

Cengiz KILIÇ,Edip KAYA,Özge KARADAĞ,Sarp ÜNER
2024 35(2): 87-94
DOI: 10.5080/u27044
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Suriyeli sığınmacılar, savaş travması sonucu oluşan ruh sağlığı
sorunlarını yaygın biçimde yaşamalarına rağmen ruh sağlığı hizmetlerine
başvurma ve hizmet ihtiyaçları ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmanın
amacı Ankara’da yaşayan Suriyeli sığınmacıların ruh sağlığı hizmet
ihtiyaçlarını, hizmet başvurularını ve başvuruyu engelleyen etmenleri
incelemektir.
Yöntem: Ankara’da yaşayan 420 Suriyeli sığınmacının katıldığı karma
yöntemli bu çalışmada görüşmeler, sığınmacıların evlerinde, görüşme
eğitimi almış, Arapça konuşan görüşmeciler tarafından yüzyüze
yapılmıştır. Sığınmacılarda travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon
sıklıkları Harvard Travma Anketi ve Beck Depresyon Envanteri
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %14,8’i (N=62) Türkiye’ye geldiklerinden beri
ruh sağlığı hizmetine ihtiyaç duyduklarını, %1,4’ü ise (N=6) yardım
için ruh sağlığı hizmetine başvurduğunu belirtmiştir. Türkçe bilmeme
ve hizmetler hakkında bilgi eksikliği ruh sağlığı hizmetleri başvurusu
konusunda katılımcıların belirttikleri en önemli engeller olmuştur.
Hizmet sunucular ve yöneticilerle yapılan niteliksel görüşmelerde de
sığınmacıların ruh sağlığına erişimleri önündeki en önemli bariyerler;
yaşam zorlukları, dil ve kültürel engeller ve ruhsal sorunlarla ilgili
farkındalığın düşük olması olarak belirtilmiştir. Kadın olma, bedensel
veya ruhsal hastalığının olması, ruh sağlığı hizmet ihtiyacını yordayan
değişkenlerdir.
Sonuç: Sonuçlarımız sığınmacılarda ruhsal sorunların yaygın olmasına
karşılık, bildirilen hizmet ihtiyacı ve hizmete başvurunun çok düşük
olduğunu göstermektedir. Ruhsal tedavi açığını gidermek için hizmet
kullanımı önündeki engellerin (dil bilmeme ve farkındalık eksikliği)
tanımlanması ve çözümlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Göçmen, Sığınmacı, Ruh Sağlığı, Sağlık Hizmeti
Kullanımı, Suriye

Seres Yazılım