English
 
   
Çocukluk Çağında Cinsel İstismara Maruz Kalmanın Kadın Cinsel İşlevi ve Cinsel Sıkıntısı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Gözden Geçirme ve Meta-Analiz

Özlem AŞCI,Meltem DEMİRGÖZ BAL,Ferdane KOÇOĞLU
2024 35(1): 63-74
DOI: 10.5080/u26991
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağında cinsel istismara (ÇCİ) maruz
kalmanın kadın cinsel işlevi ve cinsel sıkıntısı üzerindeki etkilerinin
incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Bu sistematik gözden geçirme ve meta-analizde, sekiz
uluslararası (EBSCO, Psyc-Info, Proquest, PubMed, Science Direct,
Scopus, Ovid, Web of Science) ve iki ulusal (Dergipark, Yükseköğretim
Kurulu Tez Merkezi) elektronik veri tabanı tarandı. ÇCİ öyküsü olan
ve olmayan kadınlarda cinsel işlev ve cinsel sıkıntı sonuçlarını bildiren
araştırmalar dahil edildi. Veriler meta-analiz ve öyküsel anlatım
yöntemleri ile sentez edildi.
Bulgular: Çalışmaya, 2010-2020 yılları arasında yayımlanan iki tez
ve beş araştırma makalesi dahil edildi. Meta-analize dahil edilemeyen
bazı araştırmalarda, ÇCİ öyküsü olan ve olmayan kadınlarda cinsel
işlev bozukluğu görülme yaygınlığı ve cinsel memnuniyet açısından
fark olmadığı bildirilmişti. Meta-analizde ÇCİ öyküsü olan kadınlarda
daha düşük cinsel işlev (cinsel uyarılma, MD: -0,83, p<0,001; cinsel
istek, MD: -0,55, p<0,001; lubrikasyon, MD: -0,78, p<0,01; ağrı,
MD: -0,52, p<0,001) ve daha fazla cinsel sıkıntı (SMD: -0,79, p<0,05)
olduğu belirlendi.
Sonuç: Bu çalışma ÇCİ’nin kadın cinsel işlevini olumsuz yönde
etkilediğini ve cinsel sıkıntıyı artırdığını gösterdi. Sağlık çalışanları ÇCİ
öyküsü olan kadınların daha kötü cinsel işlevlere ve daha fazla cinsel
sıkıntıya sahip olabileceğinin farkında olmalıdır. ÇCİ’nin cinsel işlev
sorunlarının etiyolojisindeki rolü ve olası etki mekanizmaları hakkında
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Sözcükler: Çocukluk çağı cinsel istismarı, cinsel sağlık,
kadınlar, cinsel işlev bozukluğu

Seres Yazılım