English
 
   
Türkiye’de COVID-19 Küresel Salgını Sırasında Cinsel İşlevlerin Cinsiyet ve Cinsel Yönelime Göre Değerlendirilmesi: Ulusal Çevrim İçi Anket Çalışması

Ardıl Bayram ŞAHİN,Emiralp BÜYÜKTOPCU,Raşit TÜKEL
2024 35(1): 56-62
DOI: 10.5080/u26948
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Binlerce insanın ölümüne neden olan Yeni Koronavirüs Hastalığı
(COVID-19) küresel salgını insanların yalnızca beden sağlığını
değil ruh sağlığını da etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı COVID-19
küresel salgını sırasında bireylerin cinsiyet ve cinsel yönelimine göre
cinsel işlevlerini, depresyon, anksiyete, stres ve COVID-19 korkusu
düzeylerini değerlendirmektir.
Yöntem: Sosyodemografik veri formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
(ACYÖ), Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği-Kısa Form (DASÖ-21)
ve COVID-19 Korkusu Ölçeği (CKÖ) sorularını içeren anket formu
sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 1593 cinsel olarak aktif katılımcı dahil edilmiştir.
Katılımcıların %47,5’i kadın, %52,5’i erkekti; %86,9’u heteroseksüel,
%13,1’i lezbiyen, gey ve biseksüel (LGB) bireylerdi. ACYÖ, DASÖ-21
ve CKÖ puanları kadınlarda erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (p<0,001). Anksiyete, depresyon, stres ve COVID-19
korkusu puanları kontrol edildiğinde, cinsel işlev bozukluğu düzeyi
kadınlarda daha yüksek olmayı sürdürmüştür. ACYÖ ve CKÖ puanları
heteroseksüel ve LGB bireyler arasında anlamlı farklılık göstermez iken
(sırasıyla p=0,66 ve p=0,31), DASÖ-21 puanları LGB bireylerde daha
yüksek bulunmuştur (p<0,001).
Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar, küresel salgın döneminin kadın cinsel
işlevlerine olan etkisini ve bu konunun klinik uygulama ve araştırmalarda
ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Cinsel İşlev Bozukluğu, Ruh Sağlığı, Cinsiyet,
Cinsel Yönelim, COVID-19

Seres Yazılım