English
 
   
Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği-Bakım Veren Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gizem ÖNAL,Emrah KESER,Zeynep TÜZÜN GÜN
2024 35(1): 46-55
DOI: 10.5080/u27035
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı işlev bozucu kronik bir hastalığa sahip
olan kişilere bakım veren yakınlarının yas belirtilerinin ölçülmesinde
kullanılan Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği-Bakım Veren Formu’nun
(UYB-BVF) Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin
incelenmesidir. Çalışmanın bir diğer amacı ise bakım veren örnekleminde
uzamış yas bozukluğu yaygınlığının incelenmesidir.
Yöntem: Araştırmanın örneklemi, bir yakınına bakım veren 120
yetişkin katılımcıdan (%70,8 kadın) oluşmuştur. Katılımcılara Uzamış
Yas Bozukluğu Ölçeği-Bakım Veren Formu, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği,
Beck Depresyon Envanteri ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları UYB-BVF’nin, orijinal
formla tutarlı olarak, tek faktörlü yapısının desteklendiğini göstermiştir.
UYB-BVF puanları depresyon ve bakım veren yükü puanlarıyla pozitif;
yaşam doyumu puanlarıyla ise negatif korelasyon göstermiştir. Ölçeğin
iç tutarlık katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. UYB-BVF kullanılarak
hesaplanan uzamış yas bozukluğu yaygınlığı ise %31,66 bulunmuştur.
Sonuç: Sonuçlar UYB-BVF’nin, Türkiye’de bir yakınına bakım
veren kişilerde yas belirtilerini ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve
güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, araştırmamız
örnekleminde uzamış yas bozukluğu yaygınlığının yüksek olduğunu
gözledik. Ülkemizde yaygınlık konusunda bulgularımızı teyit etmek ve
bakım verenlere yönelik stratejilerin geliştirilmesi için yeni çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Sözcükler: Uzamış Yas Bozukluğu, Bakım Veren, Beklentisel
Yas, Geçerlik, Güvenirlik

Seres Yazılım