English
 
   
Çocuğa ve Erişkine Yönelik Tecavüz Suçu Nedeniyle Ceza Sorumluluğu Değerlendirilen Kişilerin Klinik Özelliklerinin, Toplumsal Cinsiyet Algılarının ve Tecavüze İlişkin İnançlarının Karşılaştırılması

Ender CESUR, Görkem YILMAZ, İlker TAŞDEMİR, Barış SANCAK, Fatma Nuray CANSUNAR
2024 35(1): 14-23
DOI: 10.5080/u26936
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Erişkine ve çocuğa yönelik tecavüz suçu nedeniyle ceza
sorumluluğu sorulan kişilerin suç, sosyodemografik ve klinik
özelliklerinin, parafilik davranışlarının, cinsel tutumlarının, toplumsal
cinsiyet algılarının ve tecavüzle ilgili inançlarının karşılaştırılması
amaçlanmaktadır.
Yöntem: Çalışmada erişkine yönelik tecavüz suçu (ECS) yönünden
ceza sorumluluğu sorulan 40 kişi, çocuğa yönelik tecavüz suçu (ÇCS)
yönünden ceza sorumluluğu sorulan 40 kişi ve bu kişilerle yaş ve eğitim
açısından eşleştirilmiş, cinsel suç öyküsü bulunmayan 43 kişi DSM-
5 bozukluklar için yapılandırılmış klinik görüşme formu, Hendrick
Cinsel Tutum Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Illinois Tecavüz
Mitlerini Kabul Ölçeği ve Barratt Dürtüsellik Ölçeği-1 kullanılarak
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların tamamı erkektir. Gruplarda yaşam boyu
veya hâlihazırda psikiyatrik hastalıklar açısından fark saptanmamıştır.
Katılımcıların tamamının suç esnasında ceza sorumluluğu tamdır.
Grupların hiçbirinde katılımcılara parafilik bozukluk tanısı
konulmamıştır. Hem ÇCS hem de ECS grubundaki kişilerin kontrol
grubuna göre cinselliği araç olarak kullanma eğiliminde olduğu, doğum
kontrol yöntemlerini daha az önemsediği, toplumsal cinsiyet algısının
eşitlikçi olmaktan uzak olduğu, tecavüze dair mitlerin anlamlı derecede
yüksek olduğu saptanmıştır. Kontrol grubunun cinsel suçlulara göre çok
daha dürtüsel olduğu görülmektedir.
Sonuç: Sonuçlarımız tecavüz eyleminin sadece dürtüsellik veya
psikiyatrik bozukluklarla açıklanmaması gerektiğini, toplumsal cinsiyet
algısı ve cinsel mitlerin de önemli olabileceğini göstermektedir. Kişilerin
tamamında ceza sorumluluğunun tam olması cinsel şiddetin toplumsal
ve kültürel kökenleri üzerine daha fazla araştırmanın gerekli olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Tecavüz, Cinsel Saldırı, Ceza Sorumluluğu,
Toplumsal Cinsiyet, Tecavüz Mitleri

Seres Yazılım