English
 
   
Şizofreni Tanılı Hastalarda Serum HMGB1 ve Beklin 1 Düzeyleri

Sevler YILDIZ, Aslı KAZĞAN KILIÇASLAN, Burcu SIRLIER EMİR, Kerim UĞUR, Faruk KILIÇ
2024 35(1): 1-7
DOI: 10.5080/u27030
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Şizofreni etiyopatogenezinde inflamasyonun rol oynadığı
bilinmektedir. Bu çalışmada şizofreni tanılı hastalarda yüksek mobilite
grup kutusu 1 protein (HMGB1) ve Beklin 1 seviyeleri ile klinik
değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir.
Metod: Çalışmaya 43 şizofreni hastası ve 43 sağlıklı kontrol grubu
dahil edildi. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Pozitif
Negatif Semptom Skalası (PANSS), Klinik Global İzlem Ölçeği (CGI)
uygulandı. Ölçekler doldurulduktan sonra hem hasta hem de kontrol
grubundan serum HMGB1 ve Beklin 1 seviyelerini ölçmek için venöz
kan örneği alındı. Santrifüj sonunda elde edilen serum örnekleri
Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: Şizofreni hastalarında serum HMGB1 seviyesi kontrol
grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Serum Beklin 1
seviyeleri ise hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde
düşük olarak bulundu. Ayrıca HMGB1 ve Beklin-1 düzeyleri arasında
negatif ilişki tespit edildi.
Sonuç: Sonuç olarak, mevcut araştırma şizofreni olan hastalarda
HMGB1’in arttığını, Beklin 1’in azaldığını ve bu bulguların
şizofreni patogenezinde otofajinin rolüne katkıda bulunabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Şizofreni, Yüksek Mobilite Grup Kutu 1 Proteini,
Beklin 1, Otofaji

Seres Yazılım