English
 
   
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil Yetenekler: Suç İşleme Davranışları ve Öfke ile İlişkisi

Özgür MADEN , Ebru SİNİCİ ,Özcan UZUN
2023 34(3): 191-201
DOI: 10.5080/u27031
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB) tanısı almış kişilerde
birincil (BY) ve ikincil yeteneklerin (İY) gelişimi ve bu yeteneklerin
suç işleme davranışları ve öfke düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: 18 yaş ve üzeri ASKB tanılı 101 erkek hasta, kriminal
ASKB (kASKB) tanısı olanlar (n=37) ve kriminal olmayan ASKB
(koASKB) tanısı olanlar (n=64) olarak iki gruba ayrıldı. Katılımcılar
sosyodemografik form, Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Aile Terapisi
Envanteri (WIPPF-2) ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Ölçeği
(SÖÖTÖ) kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analizler, SPSS 22.0
programı kullanılarak yapıldı; anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı.
Bulgular: ASKB olan kişilerin BY, İY ve öfke kontrol düzeyleri kontrol
grubuna göre daha düşük, sürekli öfke, öfke dışavurumu ve öfkeyi içe
aktarma daha yüksekti. kASKB’de BY’den inanç (β=0,796, p=0,032),
umut (β=-1.069, p=0,011), ilişki (β=-0,980, p=0,007) ve cinsellik
(β=0,937, p=0,021) yetenekleri öfke ifadesini, İY’den nezaket (β=-
1.020, p=0,002) ve güvenilirlik (β=1.140, p=0,001) yetenekleri ise
sürekli öfke düzeyini öngördü. koASKB olan kişilerde sabır yeteneği,
öfke dışavurumunu (β=-1.752, p=0,001) ve öfke kontrolünü (β=1.468,
p=0,002), inanç (β=1.468, p=0,005) ve güven (β=-0,845, p=0,002)
yetenekleri ise öfke kontrolünü öngördü.
Sonuç: Pozitif psikoterapi yaklaşımı, antisosyal kişilik bozukluğu olan
bireylerin birincil ve ikincil yeteneklerini geliştirmede, kişilerarası
ilişkileri geliştirmede, suçlu davranışlarını azaltmada, öfke yönetiminde
ve antisosyal kişilik bozukluğunun psikoterapötik tedavisinde etkili
olabilir.
Anahtar Sözcükler: Antisosyal kişilik bozukluğu, birincil yetenekler,
ikincil yetenekler, öfke, pozitif psikoterapi

Seres Yazılım