English
 
   
Ebeveynlere Göre Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Seher PALANBEK YAVAŞ , Caner BAYSAN , Leyla BAYSAN ARABACI
2023 34(3): 181-190
DOI: 10.5080/u27320
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Ebeveynlere Göre Oyun Oynama
Bozukluğu Ölçeği’nin (EGOOBÖ) Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirlik analizini yapmaktır.
Yöntem: Çalışmanın örneklemini 10-17 yaş arası dijital-oyun oynayan
çocuğu bulunan 345 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplamak için bilgi
formu, Ebeveynlere Göre Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği, Velilerin
Bilgisayar Oyunu Bağımlılığına İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik
Ölçek ve Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Güvenirlik
için Cronbach alfa analizi, madde toplam korelasyonu, yapı geçerliliği
için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi, ölçek skorlarına göre
oyun oynama bozukluğu durumunun tespiti için kümeleme analizi
kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin 0,97 olduğu, açımlayıcı
faktör analizine göre madde yüklerinin 0,617 ile 0,863 arasında değiştiği
ve doğrulayıcı faktör analizinde iyi uyum indekslerine sahip olduğu
görülmüştür. Güvenirlik için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık
katsayısı α=0,907 ve madde toplam korelasyonlarının yeterli olduğu
bulunmuştur. Ölçüt geçerliliği analizinde, Velilerin Bilgisayar Oyunu
Bağımlılığına İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek ile pozitif
yönde güçlü korelasyon tespit edilmiştir (r=0,717 p<0,001). Kümeleme
analizi sonucunda “Bilişsel Davranışsal Semptomlar” alt boyutu için
kesim noktası değeri >9 puan, “Olumsuz Sonuçlar” alt boyutu içinse >6
puan olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Bu bulgular, Ebeveynlere Göre Oyun Oynama Bozukluğu
Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Bağımlılık bozukluğu, ergenler, geçerlik, güvenirlik,
ebeveynler

Seres Yazılım