English
 
   
Yeme Bozukluğu-15: Klinik ve Klinik Olmayan Örneklemler için Türkçe Versiyonun Faktör Yapısı, Psikometrik Özellikleri, Geçerliği ve Güvenilirliği

Hande ÖNGÜN YILMAZ, Aslıhan POLAT, Gizem KÖSE, Sibel BALCI, Ahmet Murat GÜNAL
2023 34(1): 31-38
DOI: 10.5080/u27103
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Yeme Bozukluğu-15 (ED-15), yeme bozukluklarının tedavisinin
ilerlemesini ve sonuçlarını haftalık olarak değerlendirmek için
kullanılması önerilen bir öz bildirim ölçeğidir. Bu araştırma, ED-
15’in Türkçe versiyonunun (ED-15-TR) klinik ve klinik olmayan
örneklemler için faktör yapısını, psikometrik özelliklerini, geçerliliğini
ve güvenilirliğini incelemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: ED-15-TR’nin dil eşdeğerliliği için çeviri-geri çeviri yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma, klinik olmayan (n=978) ve klinik (n=71)
olmak üzere iki örneklem grubundan oluşan toplam 1049 gönüllü ile
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bilgi formunu, ED-15-TR’yi, Yeme
Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (YEDÖ)’ni ve Beck Depresyon
Envanteri (BDE)’ni tamamlamışlardır. Klinik olmayan örneklemden
352 kişi, klinik örneklemden 18 kişi bir hafta içinde ED-15-TR’yi
tekrar doldurmuştur.
Bulgular: Faktör analizi ED-15-TR’nin iki faktörlü yapısını
doğrulamıştır. Cronbach alfa katsayısı 0,911 (iki alt boyut için sırasıyla
0,773 ve 0,904), test-tekrar test güvenilirliği için sınıf içi korelasyon
katsayısı klinik örneklemde 0,943 (iki alt boyut için sırasıyla 0,906 ve
0,942); klinik olmayan örneklemde 0,777 (iki alt boyut için sırasıyla
0,699 ve 0,776) (tümü için p<0,001) bulunmuştur. ED-15-TR ile
YEDÖ arasındaki yüksek düzeyde pozitif korelasyon eş zamanlı
geçerliliği desteklemiştir.
Sonuç: Bu araştırma ED-15-TR’nin, Türk toplumu için kabul edilebilir,
geçerli ve güvenilir bir öz bildirim ölçeği olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Yeme bozuklukları, faktör analizi, geçerlik,
güvenilirlik, ölçek