English
 
   
Şizofreni Hastalarında, Bipolar ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Basit İnflamasyon Belirteçlerinin ve Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi

Ali İNALTEKİN , İbrahim YAĞCI
2023 34(1): 11-15
DOI: 10.5080/u26248
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı
(TLO), monosit-lenfosit oranı (MLO), ortalama trombosit hacmi
(OTH) ve sistemik immün inflamasyon indeksi (Sİİ) son zamanlarda
inflamasyon göstergeleri olarak kullanılmaktadır. Şizofreni ve bipolar
bozukluğu olan hastalarda birçok çalışmada NLO, TLO, MLO ve
OTH değerlendirilmiştir. Ancak Sİİ’yi araştıran çalışma yoktur. Bu
çalışmanın amacı, şizofreni psikotik dönem ve bipolar bozukluk manik
dönem tanıları ile hastaneye yatırılan hastalarda NLO, TLO, MLO,
OTH ve Sİİ değerlerini ve tam kan sayımı öğelerini kontrol grubuyla
kıyaslayarak değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamıza şizofreni psikotik dönem ve bipolar bozukluk
manik dönem ile hastaneye yatırılan ve dâhil edilme kriterlerini
karşılayan toplam 149 hasta, kontrol grubuna 66 sağlıklı kişi alındı.
Beyaz kan hücresi (WBC), nötrofil, lenfosit, trombosit ve monosit
sayıları, başvuru sırasındaki tam kan sayımlarından geriye dönük olarak
elde edildi ve bunlardan NLO, TLO, MLO ve Sİİ hesaplandı.
Bulgular: Bu çalışmada şizofreni hastalarında kontrollere göre NLO,
TLO ve Sİİ değerlerinde yükseklik, daha düşük OTH ve lenfosit sayıları
görüldü. NLO, TLO, Sİİ değerleri ve nötrofil sayıları kontrollere göre
bipolar bozukluk hastalarında daha yüksekti. Şizofreni hastalarında
bipolar bozukluğa göre daha düşük OTH değeri bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamızdaki basit inflamatuar ve Sİİ değerleri şizofrenide
ve bipolar bozuklukta düşük dereceli sistemik inflamasyon varlığını
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, şizofreni, inflamasyon,
biyobelirteçler, laboratuvar

Seres Yazılım