English
 
   
Massachusetts Genel Hastane Saç/Kıl Yolma Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Efruz PİRDOĞAN AYDIN , Julide GÜLER KENAR , İlknur KIVANÇ ALTUNAY, Fatma DENİZ, Ömer Akil ÖZER, Kayıhan Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
2023 34(1): 2-10
DOI: 10.5080/u25864
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Trikotillomani (TTM) şiddetini ölçmeye
yarayan Massachusetts Genel Hastane Saç/Kıl Yolma Ölçeğinin (MGHSY)
Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizini yapmaktır.
Yöntem: DSM-5 tanı kriterlerine göre TTM tanısı almış 50 hasta ve 50
sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyodemografik
veri formu, MGH-SY Türkçe formu, Klinik Global İzlenim (KGİ),
Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE),
Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır. MGH-SY’nin yapı
geçerliliği açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi
(DFA) ve ölçüt geçerliği ile incelenmiştir. ROC analizi ile eğri altında
kalan alan (AUC), duyarlılık ve seçicilik değerleri verilmiştir. MGHSY’nin
güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyon
katsayıları ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: AFA ve DFA sonucuna göre tek faktörlü yapının varyansın
%82,5’ini açıkladığı, yedi maddenin faktör yüklerinin yeterli olduğu
ve iyi uyum indesklerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçüt geçerliği
analizlerinde MGH-SY ile diğer ölçekler arasında beklenen yönde bir
korelasyon olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı ve madde toplam
korelasyon katsayılarının yeterli olduğu saptanmıştır. Ölçeğin hasta
ve kontrol grubunu ayırt etme gücünün yüksek olduğu bulunmuştur.
Kesme noktası olarak ≥9’un duyarlılık ve seçiciliğinin yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu çalışma MGH-SY ölçeğinin ülkemiz için geçerli ve güvenilir
olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Trikotillomani, güvenirlik, geçerlik, ölçek, saç
yolma, beden odaklı yineleyici davranışlar