English
 
   
Şizofreni ve İkiuçlu Duygudurum Bozukluğunun Akut Hastalık Döneminde Düşünce Süreci Bozukluklarının Karşılaştırılması

Emre MUTLU, Şahin GÜRKAN, Erol GÖKA, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
2022 33(4): 223-232
DOI: 10.5080/u25886
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Şizofreni ve ikiuçlu duygudurum bozukluğunun (İUB) akut
hastalık döneminde gözlenen düşünce süreci bozukluklarının (DSB)
karşılaştırılması ve mani ile ilişkili DSB boyutlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmaya standartlaştırılmış düzelme (remisyon) ölçütlerini
sağlamayan şizofreni tanılı katılımcılar (n=34) ile İUB mani döneminde
olan katılımcılar (n=20) dahil edildi. Katılımcılara Pozitif ve Negatif
Sendrom Ölçeği, Klinik Global İzlenim Ölçeği, Hamilton Depresyon
Derecelendirme Ölçeği ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği, DSB
için Düşünce ve Dil Bozukluğu Ölçeği (Thought and Language
Disorder Scale-TALD) uygulandı. Düşünce süreci bozukluklarının tanı
ile ilişkisi TALD faktörleri ve tanı gruplarını içeren lojistik regresyon
modeli ile değerlendirildi.
Bulgular: Şizofreni ve İUB grubunda demografik özellikler, global
hastalık şiddeti ve TALD’ın nesnel pozitif faktör puanı arasında fark
saptanmadı. Ancak nesnel negatif ve öznel negatif faktör puanı şizofreni
grubunda daha yüksekken, öznel pozitif faktör puanı İUB grubunda
daha yüksek saptandı. Regresyon modelinde öznel pozitif faktör İUB
tanısı ile, nesnel negatif faktör şizofreni ile ilişkiliydi. İUB grubunda
ilişki çözümlemesinde mani şiddetinin TALD puanıyla pozitif yönde
korelasyon gösterdiği, hastalık süresinin nesnel pozitif faktör ile pozitif
yönde, öznel negatif ve öznel pozitif faktörle negatif yönde korelasyon
gösterdiği saptandı.
Sonuç: Bulgular nesnel pozitif DSB’nin akut hastalık döneminde
şizofreni ve İUB’de ortak olduğunu, ancak öznel pozitif DSB belirtileri
ile nesnel negatif DSB’nin şizofreniyi İUB mani döneminden ayırmaya
yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Düşünce süreci bozuklukları, şizofreni, ikiuçlu
duygudurum bozukluğu mani dönemi

Seres Yazılım