English
 
   
Klinisyen Tarafından Uygulanan Snaith-Hamilton Zevk Alma Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Ahmet GÜRCAN, Koray BAŞAR, Zümrüt Duygu ŞEN, Ahmet Alp KARAKAŞLI
2022 33(3): 187-195
DOI: 10.5080/u25844
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Zevk alma yetisinde azalma olarak tanımlanan anhedoni birçok
ruhsal bozuklukta görülmektedir. Bu araştırmada “Klinisyen Tarafından
Uygulanan Snaith-Hamilton Zevk Alma Ölçeği”nin (SHAPS-C)
Türkçeye çevrilerek uyarlanması, psikiyatri kliniğine başvuran ve klinik
olmayan grupta geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Örneklem klinik (n=63) ve klinik olmayan (n=67) iki gruptan
oluşmaktadır. Veri toplamada SHAPS-C Türkçe Formu (SHAPSC-
TR), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Montgomery–Asberg
Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS), Pozitif ve Negatif Duygu
Ölçeği (PNDÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: İç tutarlılık güvenilirlik için Kuder-Richardson katsayısı
tüm grupta 0,765; klinik grupta 0,813 ve klinik olmayan grupta
0,657 hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenilirliği için sınıf içi bağıntı
katsayısı 0,732 olarak saptanmıştır. BDE ve MADRS’ın anhedoniyi
değerlendiren maddeleriyle SHAPS-C-TR puanı arasında anlamlı
bağıntı bulunmuştur. BDE ve MADRS anksiyete ilişkili maddeleriyle
SHAPS-C-TR puanı arasında bağıntı saptanmamıştır. PNDÖ
pozitif duygu alt ölçeğinin SHAPS-C-TR puanıyla olumsuz bağıntı
gösterdiği görülmüştür. SHAPS-C-TR puanı demografik özelliklere
göre farklılık göstermemiştir. Klinik grupta depresyon tanısıyla takip
edilenlerin SHAPS-C-TR toplam puanları diğer katılımcılara göre
yüksektir. Anksiyete bozukluğuyla takip edilenler için böyle bir fark
saptanmamıştır.
Sonuç: SHAPS-C-TR’nin klinik ve klinik olmayan gruplarda,
demografik değişkenleri gözetmeksizin anhedoni değerlendirmesinde
kullanılabilecek bir ölçüm aracı olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anhedoni, geçerlik, güvenilirlik