English
 
   
Bariatrik Cerrahi Sonrası İntihar Olasılığı Üzerine Savunma Mekanizmaları ve Yeme Farkındalığının Etkisi

Kerim GÜZEL, Muhammed Hakan AKSU, Bahadır GENİŞ, Nermin GÜRHAN
2022 33(3): 180-186
DOI: 10.5080/u25891
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bariatrik cerrahi geçirmiş hastaların intihar
olasılıkları, savunma mekanizmaları ve yeme farkındalığı arasındaki
ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini özel bir hastanede bariatrik cerrahi
geçiren 101 hasta oluşturmuştur. Ameliyat tarihinden itibaren en az altı
ay geçiren, hamileliği olmayan ve ameliyat sonrası doğum yapmayanlar
çalışmaya alınmıştır. Katılımcılara Yeme Farkındalığı Anketi, İntihar
Olasılığı Ölçeği ve Savunma Stilleri Testi uygulanmıştır.
Bulgular: Örneklemin ortalama yaşı 52,46±9,72 iken, %54,5’i (n=55)
erkekti. Ameliyattan sonraki bir yıl içinde hastaların %33,7’si (n=34)
21-30 kg arasında kilo verirken, %21,8’i (n=22) 11-20 kg arasında
kilo vermiştir. İntihar olasılığı ölçeği puanları duygusal yeme (β=0,272;
p=0,004), nevrotik savunma mekanizması (β=0,284; p=0,003) ve
mevcut beden kitle indeksi (β=0,258; p=0,008) ile öngörülmektedir.
Sonuç: Bariatrik cerrahi sonrası intihar olasılığı; duygusal beslenme
nevrotik savunma mekanizmaları ve vücut kitle indeksi ile yakından
ilişkilidir. Vücut kitle indeksini azaltmaktan ziyade duygusal yeme
probleminin çözülmesi, hastaların intihar olasılıklarını azaltmada etkili
olabilir. Bu nedenle, bariatrik cerrahi geçiren hastalarda, duygusal yeme
hem ameliyattan önce hem de sonra ele alınması gereken sorunlardan
biridir.
Anahtar Sözcükler: Obezite, bariatrik cerrahi, yeme bozuklukları,
intihar, savunma mekanizmaları