English
 
   
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Lenfositlerinde DNA Hasarı ve Tamir Etkinliğindeki Farklılıkların İncelenmesi

Gökçe MART, Feride Figen ATEŞCİ, Mehmet MART, Mücahit SEÇME, Yavuz DODURGA, Burcu ALBUZ
2022 33(3): 158-166
DOI: u10.5080/u26116
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı bipolar bozukluk patofizyolojisinde ötimik
ve atak dönemlerinde DNA hasarını, bu hasara neden olabilecek
oksidatif metabolizma durumlarını aynı zamanda DNA onarım
mekanizmalarının bu süreçteki rolünü araştırmaktır.
Yöntem: Araştırmaya 18-65 yaş arasında, DSM-5 tanı ölçütlerine
göre bipolar bozukluk tanısı alan 30’ u ötimik, 30’u manik, 30’u
depresif dönemde olmak üzere toplam 90 hasta ve sağlıklı kontrol
grubu olarak hastalarla yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi ve sigara ve/
veya alkol içme alışkanlıkları açısından eşleşecek şekilde seçilen 30
kişi alınmıştır. Comet Assay tekniği ile DNA hasarı, Erel tarafından
geliştirilen teknikle Rel ASSAY Diagnostics (Türkiye) kit kullanılarak
oksidan/antioksidan metabolizma durumu, Real-Time PCR ile OGG1
ve NEIL1 onarım genlerinin kontrol grubu ve hasta grupları arasındaki
mRNA düzeyindeki gen ekspresyon düzeyleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Ötimik va manik grupta artmış DNA hasarı, depresif grupta
azalmış NEIL1 gen ekspresyonu saptanmıştır. Hasta gruplarında
oksidatif stres indeksi sağlıklı kontrol grubuna göre azalmış olarak tespit
edilmiştir.
Sonuç: Bipolar bozukluk tanılı hastalarda oksidatif dengesizlik ve
DNA hasar ve tamir bozukluklarının patofizyolojide etkili olabileceği,
bu konudaki ileri araştırmaların, etiyolojiyi aydınlatma ve yeni tedavi
hedefleri açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, oksidatif stres, DNA hasarı,
DNA tamiri

Seres Yazılım