English
 
   
Günlük Elektrokonvülzif Terapi ile Tedavi Edilen Şiddetli Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu

Özlem ERDEN AKİ, Ahmet GÜRCAN, Ş. Can GÜREL, M. Kâzım YAZICI
2022 33(2): 139-142
DOI: 10.5080/u26535
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Nöroleptik malign sendrom (NMS), dopamin modüle edici ilaçların,
özellikle antipsikotiklerin neden olduğu, nadir fakat yaşamı tehdit eden
bir durumdur. Nöroleptik malign sendromun birinci basamak tedavisi,
destekleyici tedavi, neden olan ilacın kesilmesi ve farmakoterapidir.
İlaca dirençli ve ağır durumlarda elektrokonvülsif terapi (EKT) de
önerilir. Bu yazıda, bipolar bozukluk tanısı ile takip edilen, yakın
zamandaki bir manik atağın tedavisi için zuklopentiksol depo formları
uygulanan ve NMS gelişen 23 yaşında bir erkek hastanın tedavi
süreci sunulmaktadır. Hasta yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra,
benzodiazepinler, bromokriptin ve dantrolen ile medikal tedaviye
başlanmıştır. Birkaç gün sonra farmakoterapiye yanıt vermemesi
ve genel durumunun bozulması üzerine, EKT (bitemporal, kısa
vurum, günlük uygulama) uygulamasına geçilmiştir. Toplam 17 seans
EKT uygulandıktan sonra NMS tablosu düzelmiş ve idame EKT
uygulanmasına gerek kalmamıştır. Hasta 3 yıldır bilişsel ve fiziksel sekel
olmaksızın takip edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Elektrokonvülsif terapi, nöroleptik malign
sendrom, bipolar bozukluk