English
 
   
Fonksiyonel Hareket Bozukluğu ve Parkinson Hastalığı Eş Tanısı: Bir Olgu Sunumu

Selma ERTÜRK, Vildan ÇAKIR KARDEŞ, Özge SARAÇLI, Esra ACIMAN DEMİREL
2022 33(2): 133-138
DOI: 10.5080/u25740
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Fonksiyonel hareket bozuklukları, bilinen bir nörolojik neden ve
nöro-anatomi ile uyumsuz olan anormal istemsiz hareketler olarak
tanımlanmaktadır. Son on yılda fonksiyonel hareket bozukluğu tanısı
nörolojik hastalığın dışlanmasına değil, nörolojik hastalıkla tutarsızlık
gösteren pozitif özelliklere dayandırılmaktadır. Bu yazıda, 4 yıldır çok
sayıda merkezde nörolojik hastalık tanısı ile takibi yapılan, son 1 yıldır
ruhsal kökenli olduğu düşünülen, kliniğimizde depresyon ve fonksiyonel
hareket bozukluğu tanısı ile yatışı sırasında nörolojik hastalığın eşlik
ettiği tespit edilen bir olgu sunulmuştur. Bu olgu ile fonksiyonel hareket
bozukluğu tanısı konulduktan sonra ek bir nörolojik hastalık eşlik edip
etmediği konusunda takibinin önemli olduğu, Parkinson hastalığı
ile ortak nörobiyolojik faktörlerin bulunduğu ve komorbiditelerinin
azımsanmayacak sıklıkta olduğu vurgulanmak istenmiştir. İki hastalığı
birbirinden ayırt etmede görüntüleme/elektrofizyolojik yöntemlerin
kullanımının yol gösterici olabileceği akılda tutulmalıdır. Fonksiyonel
hareket bozukluğunun etiyolojisini açıklanmasında psikolojik faktörler
yeterli değildir, ancak bunlar önemli risk faktörleri ve/veya sürdürücü
faktörlerdir. Yaklaşım multidisipliner olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Fonksiyonel hareket bozuklukları, Parkinson
hastalığı, DaTscan