English
 
   
SF-12 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Cem SOYLU, Bahtım KÜTÜK
2022 33(2): 108-117
DOI: 10.5080/u25700
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini
değerlendirmek için geliştirilen ve en sık kullanılan ölçekler arasında
yer alan SF-12 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik
özelliklerini inceleyerek uzun formu olan SF-36 ile benzer sonuçlar
verip vermediğini belirlemektir.
Yöntem: Çalışmaya yaş aralığı 18 ile 29 arasında değişen (22,04±2,35)
138 genç, 60 ile 80 arasında değişen (67,27±5,22) 52 yaşlı olmak
üzere toplam 190 yetişkin dâhil edilmiştir. Ölçeğin kapsam, birleşen
ve ayrışan, kriter ve bilinen gruplar geçerliği EQ-5D-3L ve CES-D
ölçekleri ile arasındaki ilişkiler incelenerek, güvenirliği ise iç tutarlık
ile madde-toplam puan katsayıları hesaplanarak ve test-tekrar test
uygulaması yapılarak sınanmıştır.
Bulgular: Ölçeğin iç tutarlık katsayıları tatmin edici düzeyde (bileşenler
için α=0,73 ve α=0,72) bulunmuştur. Orijinal çalışma ile tutarlı olarak,
SF-12’nin fiziksel ve mental bileşenleri SF-36’nın bileşenleri ile güçlü bir
şekilde ilişkili bulunmuş ve varyansın sırasıyla %86,6’sını ve %92,4’ünü
açıklamıştır. Birleşen ve ayrışan geçerliğini destekler bir şekilde, SF-
12’nin bileşenleri aynı yapıyı ölçen EQ-5D-3L’nin alt boyutları ve
CES-D ile orta düzey veya güçlü bir şekilde ilişkili bulunurken,
farklı yapıyı ölçen alt boyutlarla ilişkisiz veya düşük düzeyde ilişkili
bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları SF-12’nin Türkçe formunun psikometrik
özelliklerinin orijinal versiyonuyla benzerlik gösterdiğini, dolayısıyla SF-
36’ya alternatif olarak ülkemizde yapılacak uygulama ve araştırmalarda
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: SF-12-TR, güvenirlik, geçerlik, SF-36-TR