English
 
   
Danışanın Terapiste Bağlanma Ölçeği (DTBÖ) Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin KAHYA, Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK, F. Mahperi ULUYOL, Hüseyin NERGİZ, Sait ULUÇ, Gonca SOYGÜT PEKAK
2022 33(2): 97-107
DOI: 10.5080/u25582
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bağlanma Kuramına göre danışan-terapist arasındaki ilişkiyi
kavramsallaştırabilecek ve ölçebilecek bir çerçeve sunan Danışanın
Terapiste Bağlanma Ölçeği (DTBÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasını yürütümek amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemi, çeşitli psikolojik sıkıntıları nedeniyle
terapi hizmeti alan ve en az 5., en çok 15. seansı tamamlamış olan 191
danışandan (Ort. Yaş = 24,41) oluşmaktadır. Danışanlar, terapistleri
aracılığıyla kapalı zarf içerisinde verilen ve geri toplanan DTBÖ
Türkçe form, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE II), Bell
Nesne İlişkileri Envanteri (BORRTI) ve Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ)
danışan formunu doldurmuştur.
Bulgular: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi bulguları, DTBÖ
Türkçe formun kabul edilebilir uyuma sahip olduğunu göstermiştir.
Buna göre DTBÖ Türkçe form, iç tutarlık düzeyleri 0,71 ile 0,85
arasında değişen DTBÖ-Güvenli, DTBÖ-Korkulu/Kaçıngan ve
DTBÖ-Saplantılı/Bağımlı Bağlanma alt ölçeklerinden oluşmaktadır.
Ölçüt geçerliği bulguları, DTBÖ-Korkulu/Kaçıngan ve DTBÖ-
Saplantılı/Bağımlı Bağlanma puanları ile YİYE II Kaçınma/Kaygı
boyutları ve BORRTI nesne ilişkileri boyutunda yer alan alt boyut
puanları arasındaki ilişkilerin beklendik yönde olduğunu göstermiştir.
Ayrıca, DTBÖ-Güvenli Bağlanma puanları, terapötik ittifak ve
bileşenlerine ait puanların anlamlı bir yordayıcısı olmuştur.
Sonuç: Bu araştırma, DTBÖ Türkçe formun kabul edilebilir düzeyde
geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. Bulgular, psikoterapide
değişimi getiren ortak etmenleri inceleyen Türkiye’deki araştırma ve
uygulama ortamları için ölçeğin yararlığına işaret etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Terapiste bağlanma, terapötik ittifak, psikoterapide
bağlanma ölçümü