English
 
   
Üniversite Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki

Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Demet SAĞLAM AYKUT, Sevilay KARAHAN, Başaran DEMİR
2022 33(2): 90-96
DOI: 10.5080/u25503
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Uyku bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
belirtilerini artırmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerindeki uyku
sorunlarının dikkat eksikliği ve hiperaktivite-dürtüsellik alanlarındaki
belirtilere neden olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmaya yaşları 18-25 arasında olan 252 üniversite
öğrencisi dahil edilmiştir. Katılımcılara Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi
(PUKİ), Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Ölçeği
(BAÖ) uygulanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %38,5’i erkek, %61,5’i kadındır ve yaş
ortalaması 22,39 (±1,93)’dur. Katılımcıların PUKİ puan ortalaması 5,78
(±2,72), DEHB ölçeği toplam puan ortalaması 41,77 (±20,38), BDE
puan ortalaması 8,53 (±6,97), BAÖ puan ortalaması 9,05 (±7,92)’dir.
Uyku bozukluğu olanlarda, olmayanlara göre DEHB ölçeği dikkat
eksikliği bölümü, genel sorun bölümü ve ölçek toplam puanları anlamlı
olarak daha yüksek bulunmuştur (P<0,001). Depresyon ve anksiyete
puanları eşik değerinin üstünde olan katılımcılarda olmayanlara göre
PUKİ ve DEHB puanları anlamlı olarak daha yüksektir (P<0,001).
PUKİ toplam puanıyla Erişkin DEHB toplam puanı arasında pozitif
yönde bir korelasyon saptanmıştır (P<0,001).
Sonuç: Uyku bozukluğu olan üniversite öğrencilerinde DEHB
belirtileri daha fazladır ve uyku kalitesi azaldıkça DEHB belirtileri
artmaktadır. Bu açıdan dikkat sorunlarından yakınan gençlerde uyku
kalitesini değerlendirmek tedavi yaklaşımları ve müdahaleler açısından
önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, uyku
bozuklukları, uyku kalitesi