English
 
   
Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Fonemik ve Semantik Sözel Akıcılık Testi Puanları Üzerinde Etkisi

Özlem ERDEN AKİ, Burcu ALKAN, Talat DEMİRSÖZ, Berge VELİBAŞOĞLU, Tuğba TAŞDEMİR, Serap PİRİ ERBAŞ, Kerim SELVİ, İclal ERGENÇ, Elif BARIŞKIN, Pınar ÖZDEMİR, Başaran DEMİR
2022 33(1): 53-64
DOI: 10.5080/u25553
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, belli bir sürede ve belli bir kategoride sözcük
üretilmesi esasına dayalı Sözel Akıcılık Testi için norm verilerinin
elde edilmesi ve yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin anadili Türkçe olan
bireylerde sözel akıcılık üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Öncelikle fonemik akıcılık testi için farklı zorluk derecelerinde
3 harf belirlenmesi amacıyla bir pilot çalışma yürütülmüştür. Semantik
akıcılık testi için insan isimleri ve hayvan isimleri seçilmiş, dönüşümlü
semantik akıcılık testi için “insan ismi-hayvan ismi” olacak şekilde
seçim yapılmıştır. Toplam 415 kişi (208 erkek ve 207 kadın) çalışmaya
alınmış, yaş ve eğitim düzeyine göre tabakalandırılmıştır. Çeşitli türde
hataların analizi de yapılmıştır.
Bulgular: Eğitim düzeyinin tüm sözel akıcılık türleri üzerinde etkisi
olduğu saptanmıştır, eğitim düzeyi yüksek olan bireyler eğitim düzeyi
düşük olanlardan anlamlı olarak daha fazla sayıda sözcük üretmiştir.
Yaş ve cinsiyetin fonemik sözel akıcılık üzerinde etkisinin olmadığı
bulunmuştur. Cinsiyet sadece insan ismi üretme görevinde anlamlı
bir fark yaratmış, kadınların daha fazla sayıda insan ismi ürettiği
saptanmıştır. Genç yaş grupları daha fazla sayıda insan ismi ve
dönüşümlü insan ismi-hayvan ismi üretmişlerdir.
Sonuç: Bu çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin
sözel akıcılık üzerindeki etkileri daha önce yapılan pek çok çalışmanın
sonuçlarıyla uyumludur. Çalışmada hata analizi de yapılmıştır. Sonuçlar
literatür ışığında sunulmuş ve tartışılmıştır.