English
 
   
Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği–Kısa Formunun Türk Ergenlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fatma COŞKUN, Ömer Faruk AKÇA, Ayhan BİLGİÇ, Carla SHARP
2022 33(1): 44-52
DOI: 10.5080/u25637
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği-
Kısa Formu (BKÖÇÖ-KF)’ nun Türk gençlerindeki geçerlik ve
güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: Çalışma örneklemi 12-18 yaş aralığında klinik (N=168) ve
toplum (N=181) örnekleminden ergenlerle oluşturulmuştur. Tüm
katılımcılardan BKÖÇÖ-KF, Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Form (KİÖ-
KF), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve DSM-5 Kişilik Envanteri-Kısa
Form (DKE-KF) doldurmaları istenmiştir. Ek olarak klinik grubundaki
katılımcılara Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları
ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli Türkçe
Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) uygulanmış ve ebeveynlerinden Çocuklar
için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ) doldurmaları istenmiştir. Test-tekrar
test korelasyonu ve Cronbach α değerleri hesaplanmıştır.
Bulgular: BKÖÇÖ-KF puanları, her iki grupta KİÖ-KF borderline alt
öçeği, DKE-KF borderline ile ilişkili kişilik görünümleri ve KSE puanları
ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. BKÖÇÖ-KF puanlarının klinik
grubunda ÇYKÖ ile negatif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca
klinik grubu BKÖÇÖ-KF toplam puanı toplum grubundan yüksek
bulunmuş ve ölçek klinik grubunda ÇDŞG- ŞY-T’ye göre toplam tanı
ve semptom sayısı ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. BKÖÇÖ-
KF’nin faktör analizinde; her iki grupta hem keşfedici hem çoklu grup
doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tek faktörlü bir yapı elde
edilmiştir. BKÖÇÖ-KF’ nin Cronbach α değeri klinik grubunda 0,84,
toplum grubunda 0,79 bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon
katsayısı 0,71 olarak saptanmıştır.
Sonuç: BKÖÇÖ-KF’nin Türk ergenlerde geçerli ve güvenilir olduğu
saptanmıştır.