English
 
   
Obez ve Aşırı Kilolu Bireylerde Yapılandırılmış Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Vücut Ağırlığı, Ruhsal Durum ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 16 Haftalık Bir Takip Çalışması

Bahadır GENİŞ, Aycan KAYALAR, Aslıhan DÖNMEZ, Behçet COŞAR
2022 33(1): 11-21
DOI: 10.5080/u25606
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmada; obez ve kilolu kişilerde grup bilişsel ve davranışçı
terapisinin (BDT) vücut ağırlığı, depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi,
benlik saygısı, diyetle ilgili bilişsel çarpıtma ve yeme davranışı üzerindeki
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma 01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında gerçekleştirildi.
Katılımcılar sekiz hafta boyunca haftada bir BDT grup oturumlarına
katıldılar. On ikinci ve 16. haftalarda pekiştirme seansları yapıldı. Birinci,
8., 12. ve 16. haftalarda vücut ağırlıkları ölçüldü ve katılımcılardan
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ),
Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (OÖYKÖ), Hollanda Yeme
Davranışı Anketi (HYDA), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)
ve Diyetle İlişkili Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeğini (DİİOTÖ)
doldurmaları istendi.
Bulgular: Örneklemin ortalama yaşı 41,71±4,46 iken, %91,4›ü (n=32)
kadındı. Vücut ağırlığında, BDS, BAS, HYDA, OÖYKÖ, DİİOTÖ ve
RBSÖ skorlarında anlamlı iyileşmeler bulundu (her biri için p<0,001).
Ortalama kilo verme oranı %10,2 idi. BDÖ puanı, vücut kitle
indeksindeki (VKİ) değişimin en iyi yordayıcısıydı.
Sonuç: Obez ve aşırı kilolu insanlar için BDT temelli grup tedavileri
kilo vermede etkilidir. Depresyon belirtisi daha az olan terapi katılıcıları
tedaviden daha çok yararlanır ve daha fazla kilo verir. Bu sonuçlar
randomize kontrollü çalışmalarda yeniden değerlendirilmelidir.