English
 
   
İki Ucu Keskin Bıçak: Nöroleptik Kesilmesiyle Gelişen Diskinezi Olgusu

Hidayet Ece ARAT-ÇELİK, Burcu KÖK-KENDİRLİOĞLU, Buğra ÇETİN, Suat KÜÇÜKGÖNCÜ
2021 32(4): 283-285
DOI: 10.5080/u25613
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Nöroleptik ilaçların en az birkaç ay süreyle kullanılmasına bağlı olarak
gelişen, istem dışı atetoid ya da koreiform nitelikteki devinimler
tardif (geç) diskinezi olarak adlandırılmaktadır. Tardif diskinezide dil,
yüzün alt kesimi, çene, kol veya bacaklar sıklıkla tutulan bölgelerdir.
Remisyon oranlarının düşük olması nedeniyle tardif diskinezide,
kişilerin yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir.
Bunun yanında nöroleptiklerin kesilmesi, değiştirilmesi veya dozlarının
azaltılması sonrasında da istemsiz hareketler ortaya çıkabilmektedir.
Bu durum “nöroleptik çekilmesiyle gelişen diskinezi” (NÇGD)
olarak tanımlanmıştır. NÇGD’de belirtiler özellikle boyun, gövde
ve ekstremitelere lokalize olup, tardif diskineziden farklı olarak kısa
sürede gerilemektedir. NÇGD’nin tedavisi konusunda henüz görüş
birliği sağlanabilmiş değildir. Tedavide kesilen antipsikotik ilacın yavaş
titrasyonla yeniden başlanmasıya da dopamin D2 reseptörlerine afinitesi
düşük olan atipik antipsikotiklerden birine geçilmesi öncelikli seçenekler
arasındadır. NÇGD’nin tardif diskinezi gelişiminin yordayıcılarından
biri olması nedeniyle, erken saptanıp tedavi edilmesinin kişilerin yaşam
kalitelerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu yazıda,
bipolar bozukluk tip 1 tanısıyla takip edilirken, yan etki gelişmesi
nedeniyle kullanmakta olduğu haloperidolün kesilmesi sonrası NÇGD
gelişen bir olgu ve bu duruma yönelik uygulanan klozapin tedavisi konu
edinilmiştir. Klinisyenlerin ilaç kesilmesi ya da değişimi seçeneklerini
düşünürken bu tür komplikasyonları da göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir. Tedavi konusunda görüş birliği sağlanabilmesi için
klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.