English
 
   
DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5-PD)’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri

Serkan BAYAD, Özge ALP-TOPBAŞ, Tuğba KOCABAŞ, Müge ELBİR, Deniz GÖKTEN-ULUSOY, Ulaş KORKMAZ, Oğuzhan ARAZ, Ayşe ERGÜNER-ARAL, Aytül KARABEKİROĞLU, Ömer AYDEMİR
2021 32(4): 267-274
DOI: 10.5080/u25484
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme
(SCID-5-PD)’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğini
göstermektir.
Yöntem: Araştırma iki üniversite hastanesinde 102 gönüllü ile
yürütülmüştür. Yapılandırılmış görüşme kısmında bir psikiyatrist
görüşmeci iken diğeri gözlemci konumunda kalmış ve bu işlem
dönüşümlü olarak uygulanmıştır. Görüşme sonunda görüşmeci
ve gözlemci, gönüllü hakkında tartışmadan araştırma formlarını
doldurmuşlardır. Görüşmeciler arası tanı uyumu ve Kappa katsayısı
hesaplanmıştır. Tanı geçerliliği için ayrıştırıcı ve örtüştürücü geçerlilik
analizleri yapılmış ve hesaplamada boyutsal değerlendirme puanları yanı
sıra öz bildirim formundan elde edilen puan kullanılmıştır.
Bulgular: Gönüllülerin %66,7’si kadındır ve yaş ortalaması
39,6±11,6’dır. Kişilik kategorileri değerlendirmesinde Kappa değerleri
çekingen kişilik yapısı için 0,79, bağımlı kişilik yapısı için 0,64,
obsesif-kompulsif kişilik yapısı için 0,81, paranoid kişilik yapısı için
0,76, şizotipal kişilik yapısı için 0,49, histriyonik kişilik yapısı için
0,90, narsisistik kişilik yapısı için 0,66, sınırda kişilik yapısı için 0,89
ve antisosyal kişilik yapısı için 0,71 olarak elde edilmiştir. Boyutsal
değerlendirme hem görüşmeciler arası uyum açısından anlamlı düzeyde
bağıntılı olarak elde edilmiştir hem de öz bildirim formundan elde
edilen puan ile anlamlı bağıntı göstermiştir.
Sonuç: Bu bulgular DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış
Klinik Görüşme (SCID-5-PD)’nin Türkçe sürümünün geçerli ve
güvenilir biçimde kullanılabileceğini göstermiştir.