English
 
   
Weiss İşlevsellikte Bozulma Ölçeği-Özbildirim Formu Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği

Şermin YALIN-SAPMAZ, Dilek ERGİN, Nesrin ŞEN-CELASİN, Öznur BİLAÇ, Masum ÖZTÜRK, Duygu KARAARSLAN, Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU, Ömer AYDEMİR
2021 32(4): 261-266
DOI: 10.5080/u25086
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amaç Weiss İşlevsellikte Bozulma ÖlçeğiÖzbildirim
Formu (WİBÖ-Ö) Türkçe sürümünün güvenilirliği ve
geçerliliğini göstermektir.
Yöntem: Araştırmanın örneklemi iki alt gruptan oluşmuştur.
Örneklemin yaş aralığı 15-18 olarak planlanmıştır. Gruplardan
birisi DSM-IV ölçütlerine göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu tanısı konan ve izlenen 35 hastadan oluşmuştur. Diğer
araştırma grubunu ise lise düzeyinde eğitim gören 510 sağlıklı gönüllü
oluşturmuştur. Araştırma ölçeğimiz WİBÖ-Ö Formu dışında birlikte
geçerlilik değerlendirmesini sağlamak açısından bir genel yaşam
kalitesi ve işlevsellik ölçeği olan Çocuklar ve Gençler İçin Sağlık Anketi
(KIDSCREEN-10 Index) uygulanmıştır.
Bulgular: Tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0,939 olarak elde
edilmiştir. Test-yeniden test güvenilirliğinde, iki hafta arayla yapılan iki
ölçüm arasındaki korelasyon yüksek düzeydedir (r=0,804; p<0,0001).
Ölçeğin ortalama toplam puanı KIDSCREEN-10 Index toplam puanı
ile anlamlı korelasyon göstermektedir (r=-0,467; p<0,0001). WİBÖÖ’nin
yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör çözümlemesi uygulanmıştır.
RMSEA değeri 0,065, CFI değeri 0,68 olarak bulunmuştur.
Sonuç: WİBÖ-Ö Formu Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada
hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği
gösterilmiştir.