English
 
   
Deprem Sonrası Akut Stres Bozukluğu Olanlarda Travma Esnasındaki Çözülmenin, Anksiyete Düzeyi, Algılanan Stres, Anksiyete Duyarlılığı ve Deprem Stresiyle Baş Etme ile İlişkisi

Kerim UĞUR, Fatma KARTAL, Burak METE, Lut TAMAM, Mehmet Emin DEMİRKOL
2021 32(4): 253-260
DOI: 10.5080/u25892
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, deprem sonrası Akut Stres Bozukluğu (ASB)
tanısı konulan hastalarda travma esnasındaki çözülmeye anksiyete
duyarlılığı, anksiyete düzeyi, algılanan stres ve baş etme stratejilerinin
etkisini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: ASB tanılı 477 hastaya sosyodemografik veri formu, Beck
Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Anksiyete
duyarlılığı indeksi-3 (ADİ-3), Deprem Stresi ile Baş Etme Ölçeği ve
Peritravmatik Dissosiyasyon Ölçeği (PDEQ) doldurtulmuştur.
Bulgular: Travma esnasında çözülme gelişmesinde %31,5’lik değişim
anksiyete duyarlılığının bilişsel alt boyutu, %7’si anksiyete, %1 ise
algılanan stres ile açıklanmaktadır. Travma esnasındaki çözülme ile
anksiyete arasında orta düzey pozitif yönde, algılanan stres arasında zayıf
pozitif yönde, olumlu düşünme ile negatif yönde zayıf, sosyal destek
arama ile negatif yönde çok zayıf ilişki bulunmuştur. Travma esnasındaki
çözülme ile anksiyete duyarlığı fiziksel, bilişsel, toplumsal alt boyutları
arasında pozitif yönde anlamlı orta düzey ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmamızdan elde edilen en önemli sonuç; travma
esnasındaki çözülme gelişimine en fazla katkıyı anksiyete duyarlılığı
bilişsel alt boyutunun yaptığının saptanmasıdır. Anksiyete duyarlılığı
yüksek olan kişilerde travma esnasında çözülmenin daha fazla
deneyimlenebileceği ve travmadan sonraki süreçte ilerleyen zamanlarda
bu kişilerin TSSB riskinin daha fazla olacağını öngörülebilir.