English
 
   
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Takipleri Sırasında Ölen Şiddetli Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin Klinik Özellikleri, Ek Tıbbi Tanıları ve Ölüm Nedenleri: Çok Merkezli, Geriye Dönük Bir Araştırma

Dursun Hakan DELİBAŞ, Memduha AYDIN, Tülay SATI-KIRKAN, Elif Gülşah OĞUZ, Umut KARASU, Yasemin ŞİMŞEK, Canan KILIÇ, Seda KIRCI-ERCAN, Adem BAYRAKÇI, Anıl TALAS-ÖZÇİMEN, Süleyman GÜNDÜZ, Arda YEŞİL, Mustafa YILDIZ
2021 32(4): 246-252
DOI: 10.5080/u25685
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu araştırmada şiddetli ruhsal hastalık tanısı ile kayıtlı olup
takip edilirken ölüm bildirimi olan hastaların klinik özellikleri, ölüm
nedenleri, hastalık ve tedavilerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma altı ilden toplam on toplum ruh sağlığı merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Toplum ruh sağlığı merkezlerinin açıldığı tarihten
araştırmanın başladığı tarihe kadar olan süre içinde ölüm bildirimi
yapılmış olan hastaların klinik özellikleri, ölüm nedenleri, hastalık
seyirleri ve tedavi özellikleri geriye dönük dosya tarama yöntemiyle
incelenmiştir.
Bulgular: Ortalama 52 aylık kayıtta 3715 hastanın dosyası incelendi.
106 hasta için ölüm bildirimi olmuştu. Ölüm bildirimi olan hastaların
çoğunun tanısı şizofreni (%78), çoğu erkek (%66), yaş ortalaması 57,
ortalama hastalık süresi 24 yıldı. Çoklu antipsikotik ilaç kullanma
oranı %61 idi. En sık karşılaşılan ekhastalık metabolik sendrom (%36),
hipertansiyon (%22), şeker hastalığı (%18) ve kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (%15) idi. En sık bildirilen ölüm nedenleri ise kalp-damar
hastalıkları (%39), enfeksiyon hastalıkları (%14) ve kanser (%11) idi.
Sonuç: Toplum ruh sağlığı merkezlerinde takipli şiddetli ruhsal hastalığı
olan bireyler çoğunlukla önlenebilir doğal ölümlerle kaybedilmektedir.
Bu nedenle psikiyatrik ve tıbbi durumların birlikte değerlendirilmesi
konusunda dikkatli yaklaşılmalıdır. Ülkemizde şiddetli ruhsal hastalığı
olan bireylerin ortalama ölüm yaşını ve ölüm nedenlerini araştıran doğal
izlem çalışmalarına gereksinim vardır.